Cơ cấu tổ chức

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Hội đồng Quản trị (HĐQT) là tổ chức quản lý cao nhất của Công ty do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 3 thành viên với nhiệm kỳ là 5 (năm) năm và có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Các thành viên HĐQT họp nhóm và bầu Chủ tịch HĐQT. Cơ cấu HĐQT như sau:
►  Ông: Phạm Văn Nùng          Chủ tịch HĐQT
►  Ông: Lê Văn Sửu                Phó chủ tịch HĐQT
►  Ông: Phạm Bạch Vân          Thành viên HĐQT
 
THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Ban Tổng giám đốc: Ban điều hành của Công ty gồm có một Tổng Giám đốc Công ty và 01 Phó Tổng giám đốc. Tổng Giám đốc Công ty do HĐQT bổ nhiệm (hoặc tuyển dụng), là người chịu trách nhiệm chính và duy nhất trước HĐQT về tất cả các hoạt động kinh doanh của Công ty. Kế toán trưởng do Tổng Giám đốc bổ nhiệm (hoặc tuyển dụng).Cơ cấu Ban Tổng Giám đốc hiện tại của Công ty:
►  Ông: Lê Văn Sửu               Tổng Giám đốc 
►  Ông: Phạm Bạch Vân        Phó tổng Giám đốc 
Tổng Giám đốc điều hành Công ty chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về các nhiệm vụ và quyền hạn được giao phó. Trực tiếp quản lý chung, ngoài ra còn quản lý Chi nhánh, cửa hàng. 
Phó Tổng Giám đốc: Thay mặt Tổng Giám đốc điều hành mọi hoạt động của Công ty khi Tổng Giám đốc đi vắng và giải quyết các công việc khác được Tổng Giám đốc uỷ quyền.
 
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
Ban kiểm soát là tổ chức giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh; trong ghi chép sổ sách kế toán và tài chính của Công ty. Ban kiểm soát gồm 3 thành viên với nhiệm kỳ là 5 (năm) năm do ĐHĐCĐ bầu ra.
Cơ cấu Ban kiểm soát hiện nay của Công ty như sau:
►  Ông:   Trương Hoàng Vân     Trưởng Ban kiểm soát
►  Ông:   Trần Công Dũng         Thành viên
►  Ông:   Phạm Thành Vinh       Thành viên
 
 
 

Chia sẽ:

Facebook Twitter Google+ ZingMe Email Addthis
Tin tức khác

Giới thiệu chung

Công ty cổ phần Đồng Xanh được thành lập năm 2004 trên cơ sở  hợp nhất  03 công ty trách nhiệm hữu hạn, chuyên kinh doanh trong lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật và phân bón. 

Xem chi tiết >>

Nhà máy sản xuất

Với mục tiêu lấy chất lượng là tiêu chí phát triển hàng đầu của Công ty, Chúng tôi luôn hướng đến các sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam, qui chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng của Cục BVTV.

Xem chi tiết >>

Mục tiêu phát triển

Mục tiêu phát triển của Công ty cổ phần ĐỒNG XANH trong các năm 2010-2020

Xem chi tiết >>