Chính sách chất lượng

Công ty Cổ phần ĐỒNG XANH xây dựng và áp dụng có hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 để: "Hướng tới việc cung cấp sản phẩm có chất lượng tốt, tính ổn định cao, nhầm thỏa mãn yêu cầu của khách hàng và luôn xem đây là nền tảng vững chắc của sự phát triển và cạnh tranh"

Công ty CP Đồng xanh cam kết:

1/- Cung cấp những sản phẩm có chất lượng cao, tiện ích tốt nhất cho khách hàng

2/- Không ngừng nghiên cứu phát triển nâng cao chất lượng sản phẩm, để đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu đa dạng của sản phẩm.

3/- Luôn lắng nghe và tìm hiểu nhu cầu, tiếp thu ý kiến của khách hàng, để không ngừng cải tiến hòan thiện hệ thống quản lý chất lượng, nâng cao sức cạnh tranh, nhầm cung cấp sản phẩn đạt tiêu chuẩn chất lượng cao.

4/-  Hợp tác cùng phát triển, chia sẽ kinh nghiệm, khó khăn, cơ hội kinh doanh, thỏa mãn yêu cầu của khách hàng.

5/- Chịu trách nhiệm cuối cùng về chất lươing sản phẩm, gia tăng niềm tin khách hàng.

6/- Tăng cường kỷ năng nhân lực thích ứng. Duy trì các cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng trong toàn bộ công ty. Các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2000 được khái quát và áp dụng cho toàn bộ hoạt động sản xuất - kinh doanh phục vụ cho khách hàng.


Tất cả các công nhân viên phải nắm vững với phương châm


"ĐỒNG XANH SONG HÀNH CHẤT LƯỢNG"